2011. szeptember 26., hétfő

A Darwinig vezető útról

Anélkül, hogy elvitatnám Charles Darwin igen jelentős szerepét az evolúciós gondolkodás kialakulása során, valahol zavar a tény, hogy bár Darwin előtt már számos kutató kötelezte el magát az evolúció mellett, mégis úgy teszünk, mintha A fajok eredetével indult volna minden. Pedig annak az útnak a köveit, amelyen Darwin aztán végigment és meglátta az evolúciót működtető természetes szelekció mechanizmusát, nem egyedül rakta le.

Kezdhetném talán Anaximandrosszal, aki már az időszámítás előtti VI. században feszegette, hogy valamennyi élőlény a vízből mászott elő, és a Földet benépesítő lények egy fejlődés eredményeként jöttek létre. De elképzelése a maga korában nem volt több puszta spekulációnál.

Azt hiszem, érdekesebb James Burnett, Lord Mondobbo, skót filozófus, aki első lehetett a természetes szelekció ötletének megfogalmazásában. Azonban lévén igen vallásos ember, neki magának is nehezére esett hinnie saját elképzelésében, mely szerint az ember esetleg a majmoktól származik. Ötletével nem igazán foglalkozott a közvélemény sem, mert – merem állítani, hogy szerencséjére - bolond embernek tartották. Nem jelentéktelen azonban a tény, hogy Charles Darwin nagyapja, Erasmus Darwin, munkáiban hivatkozik Lord Monboddora.

Akivel azonban igazán megindult az evolúciós vita a XIX. század eleji Európa tudományos közösségeiben, az a francia Jean Baptiste Lamarck, a "rovarok és férgek professzora". Lamarck szerint a fajok nem halnak ki, hanem egyfajta transzmutációval más életformákká alakulnak. „A változó életkörülmények új válaszreakciókat követelnek meg az élőlényektől, ami végül beépül az állat viselkedésébe. (…) 1809-ben kiadott Philosophie Zoologique (Állattani filozófia) című művében fejtette ki elméletét, miszerint az alacsonyabb rendű lények „kitermelhetik” a magasabb rendű létformákat.” Már 1802-ben is megjegyezte, hogy nem kell azt feltételeznünk, hogy bármelyik faj kihalt volna, csupán átalakultak. Lamarck kezében azonban nem volt semmi, amivel elméletét alá tudta volna támasztani, s „nem tudott megfelelő mechanizmust felvázolni az evolúció működésére sem.” (1) Mivel gondolataiból az következett, hogy az ember is az alacsonyabb rendű létformákból fejlődött ki, elméletével magára vonta kora tudósainak haragját.

William Conybeare, angol geológus 1821-ben a következő megjegyzést tette Lamarck téziséről: „Olyan gyalázatos gondolat ez, amelyet csupán a materialista filozófia hiszékenysége emelt fel egy pillanatra, saját maga szórakoztatására, s csupán vakbuzgóságból védelmezi azt.” (2)

Lamarck számára sajnos teljes ellehetetlenülést okoztak gondolatai, kiadót is nehezen talált művei megjelentetéséhez. Kollegája, korának nagynevű anatómusa, George Cuvier, nemcsak sikeresen szorította háttérbe, de igyekezett elhallgattatni is. Lamarck azonban eltántoríthatatlannak bizonyult, és 1815-ben a Histoire Naturelle des Animaux sans Vertébres (A gerinctelen állatok természetrajza) című munkájában újrafogalmazta nézeteit. Kifejtette, hogy a természetben az állati formák az egyszerűbb felől a bonyolultabb felé mutatnak. Egyre romló látása miatt komoly erőfeszítésébe telt megírni hétkötetes művét, mely korára nem igazán volt hatással, és jelentőségét csak az utókor ismerte el. 1829-ben teljesen vakon és oly szegénységben hagyta maga mögött az életet, hogy családjának még a temetésére sem futotta. (3)

Lehet, hogy Lamarck gondolatai komoly ellenszenvet váltottak ki, halálával mégsem merültek feledésbe. Tanítványa, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire felkarolta nézeteit, és nyíltan szembehelyezkedett a tudományos körökben komoly hatalommal bíró Cuvier-rel, aki szerint Isten teremtette a fajokat speciálisan meghatározott célokra.

Geoffroy kiemelte a fajok közötti hasonlóságot. Ő hívta fel a figyelmet először arra, hogy tűnjenek akármilyen különbözőnek is az élőlények végtagjai, (Pl.: a denevérek szárnya vagy a bálnák uszonya) valójában ugyanazok a csontok alkotják valamennyit. Rávilágított arra is, hogy az emberi embrió fejlődése különböző szakaszaiban alacsonyabb rendű létformákra emlékeztet. Cuvier átmeneti formák bemutatására hívta fel ellenfelét, aki 1824-ben rá is mutatott arra a tényre, hogy Cuvier elsiklott egy ősi lény, a Teleosaurus koponyáján fellelhető emlős jellegzetességek felett, amikor leírta azt. Cuvier dühödten reagált, s nyilvánvalóan abszurdnak tartotta az elképzelést, mely szerint Isten csak azért hozott volna létre haszontalan átmeneti lényeket, hogy „kitöltse a Létformák Láncolatának hiányzó szemeit.”  (4) Ragaszkodott azon nézetéhez, hogy az élőlények igenis jól elkülöníthető csoportokba sorolhatóak, s közöttük nincs átjárás.

Az 1830-as évek elején Geoffrey felvetette, hogy „egyes gerincesek és gerinctelenek közt homológiák figyelhetőek meg, pl. a halakat, illetve a lábasfejűeket – így a polipokat, kalmárokat, tintahalakat, és a kihalt ammoniteszeket és belemniteszeket – tömörítő csoportok között.” Ötlete nagy érdeklődést keltett, Cuvier pedig annyira megrettent eme gondolattól, hogy politikai súlyát is igyekezett latba vetni ellenfele ellehetetlenítésére. Geoffrey-nek lehetett oka a félelemre, hiszen hivatalosan minden állami tisztviselő köteles volt vallásos nézeteket vallani. A korabeli újságok ostobának és a túlfűtött fantázia szüleményének titulálták elképzelését. (5)

A francia tudósok parázs vitájába hamarosan az angolok is bekapcsolódtak. Érdekes módon – mely számomra valami egészen erőltetett magyarázatnak tűnik – számukra az evolúció bizonyítékai épp a teremtésre voltak bizonyítékok, hisz így feltárult az élőlények láncszemeinek szoros összekapcsolódása, s ily módon nyilvánvalóvá vált, hogy „minden élőlényben ott van az Istenhez vezető út.” (6)

Richard Owen, az akkor még fényes jövője előtt álló anatómus – akitől azt hiszem kevés irigyebb, rosszindulatúbb és ellenszenvesebb figura van a tudománytörténetben – kiállt barátja, Cuvier mellett, és a gyöngyházfényű nautilusz bemutatásával rávilágított a lény egyedi és speciális mivoltára, ezzel mérve csapást Geoffroy-ra. (7)

Charles Lyell, a kiváló geológus, kinek műve a "Principles of Geology" Darwinra is nagy hatást gyakorolt, szintén szembehelyezkedett az evolúció gondolatával, holott az oly szépen illeszkedett saját elképzelései közé a Föld felszínének lassú, fokozatos változásával kapcsolatban. Bár Lyell elhatározta, hogy „megszabadítja a tudományt Mózestől” mert „Angliát sokkal jobban uralja a papság, mint bármelyik más európai országot, eltekintve Spanyolországtól”, úgy vélte, „hogy a fejlődés csupán illúzió. (…) a másod- és harmadkori kőzetekben található gerincesek fosszilizálódása esetleges folyamat, és nem tekinthető bizonyítéknak. S ha a gerinceseket nem vesszük figyelembe, nem látható fejlődés.” Felhívta a figyelmet a hüllők korának kőzetrétegei között talált oposszumszerű lény fosszíliáira, és arra, hogy ezen rétegekből valószínűleg csak azért hiányoznak az emlősök, mert megsemmisültek a maradványaik. (8)

William Buckland, az első paleontológusok egyike, és aki életének jelentős részét tette fel a tudomány és vallás között feszülő ellentétek feloldására, szintén tagadta az evolúciót. Szerinte ugyanis az ősállatok összetettsége ellenkezik azzal a gondolattal, hogy azok valami primitívebb formából alakultak volna ki. Példaként hozza fel a trilobiták bonyolult szemét, mely „abszolút megmagyarázhatatlan, ha nem vesszük figyelembe az intelligencia Teremtő hatalmát.” (9) Buckland ellenvetése saját korában még elnézhető, ám számomra megmosolyogtató, hogy a legtöbb kreacionista továbbra is megragadt ezen a szinten.

Lamarck tézisének abban az időben egyetlen komoly védelmezője lehetett Angliában, a londoni egyetem anatómia professzora, Darwin egykori tanára, Robert Edmund Grant, akit tudásáért és tehetségéért magasztalt az angol Lancet magazin. Grant nem igazán illeszkedett a viktoriánus brit birodalomba az istentelen evolúció elméletének felkarolásával, és ateista, materialista nézeteivel (ráadásul az a pletyka is járta róla, hogy homoszexuális). Megszólták amiatt is, mert a londoni egyetem bármilyen hitű diákot befogadott, és falain belül szabadon megvitathattak mindenféle istentelen gondolatot. Nem volt szent számukra semmi. Grant „gyakorlatilag rászabadította a radikális párizsi eszméket a biológia tudományára.” (10)

Grant kétségtelenül jó szakember volt, s így komoly ellenfelévé vált az akkoriban felfelé törő Richard Owennek. 1836-ra Owen komoly befolyásra tett szert az angol tudományos életben, melyet igyekezett arra használni, hogy Grantet félreállítsa. Hasonlóan ahhoz, ahogy Cuvier félreállította Lamarck-ot, befolyásos támogatói révén sikerült ellehetetlenítenie, s elérte, hogy megfosszák munkájától. Diákjai nem lévén, az 1840-es évekre Grant kénytelen volt London szegénynegyedébe költözni, s az egykor oly szép jövő elé néző tudós nem is tért vissza a tudományos életbe. (11)

Nem csoda hát, ha nem igazán hangoztatta véleményét az, aki egyet értett az evolúciós eszmék terjesztőivel. 

1844-ben egy névtelen iromány borzolta fel az angol tudományos életet: A Teremtés természetrajzának emlékei. A könyv az őskövületeken keresztül mutatott fel bizonyítékokat az evolúcióra, az egyszerűbb formáktól a bonyolultabb felé, rávilágítva Isten beavatkozásának szükségtelenségére. Az angol tudományos elit forrongott. Adam Sedgwick, geológus szerint „Ha a könyvnek igaza van, akkor a vallás hazudik, az emberiség törvényei nem egyebek egy rakás ostobaságnál, az erkölcs csak holdvilágos ábránd, a férfi és a nő pedig csupán minőségi vadállatok.” (12) Maga Darwin is elismerte, hogy a könyv nagy hatást gyakorolt rá saját elméletével kapcsolatban.

A könyv írója, Robert Chambers (jobbra), olyannyira tartott írásának következményeitől, hogy mindent megtett annak érdekében, hogy ne derüljön ki a személyazonossága. Haláláig erre nem is került sor. Chambers azonban éppúgy nem tudott rájönni az evolúció mozgatórugójára, ahogyan elődei.

Miközben az 1830-40-es években hangos, és elkeseredett harcot vívott Isten teremtő ujja a természet spontán erőivel, Charles Darwinban egyre tisztább képet öltött a természetes szelekción át működő evolúció folyamata. Az előzményeket figyelembe véve érthető, miért húzódozott olyan sokáig elméletének megjelentetésével, s miért gyötrődött annyit gondolatai miatt. Talán még 1859-ben sem jut el odáig, hogy gondolatait publikálja, ha Alfred Russel Wallace levelében nem ad hírt számára az általa felfedezett bizonyítékokról.

Így aztán sebtében, félve attól, hogy megelőzik, kiadatta A fajok eredetét, melynek végső változatát „hányingerrohamok közepette” (13) olvasta végig. Rettegett attól, milyen reakciókat fog kiváltani. Leginkább Richard Owentől tartott, aki akkorra szinte „egyeduralkodó” volt az angol tudományos életben.

Lett légyen Owen személyisége akármilyen ellenszenves, az összehasonlító anatómia területén birtokolt hatalmas tudása elvitathatatlan. Ő maga sem hitte úgy, hogy Isten külön-külön teremtett minden fajt, sokkal inkább vélte úgy, hogy az ős-formákat alkotta meg, melyek alapján az élőlények kifejlődtek. Első reakciója nem is volt igazán ellenséges, gratulált Darwinnak eredeti ötletéhez. Ám arra kényszerült, hogy tisztábban fogalmazza meg korábbi homályos mondatait az élőlények kifejlődésével kapcsolatban. Owen nem tagadta meg önmagát. "Darwin éleslátása és tiszta gondolatai miatt érzett féltékenysége valószínűleg elhomályosította az elméjét, mikor lekicsinylő felháborodással írt a könyvről. Különösen „felbőszítette, hogy Darwin és „rövidlátó” követői félremagyarázták az alternatív „teremtéselméleteket”, és úgy érezte, az Isten által irányított másodlagos természeti törvények folyamatos működéséről alkotott saját elképzeléseit is ellehetetlenítik.” (14)

Akármilyen elismert is volt egykor Owen, az angol tudományos életben betöltött monopolhelyzete fokozatosan összeroskadt az evolúció súlya alatt, mely keresztül-kasul átjárta a biológia tudományának minden területét. Neve elhomályosult, szakterületén írt munkái meghaladottá váltak. Legtöbben mára csak az evolúció gondolata ellen intézett vehemens támadásai miatt emlékeznek rá, míg Darwin neve ma is fényesen ragyog. Ezt a bejegyzést azonban nem Darwin miatt írtam, hanem azok miatt, akik tevékenységükkel hozzájárultak ahhoz, hogy megtehesse kulcsfontosságú felfedezését. Akik fáradságos munkával, lelkesedéssel, és komoly áldozatokkal kövezték ki az útját. Hogy legyen néhány perc, amikor az ő nevük is felcsillan Darwin mögött.
__________________________________________________________________________________
Fenti bejegyzés Deborah Cadbury: Dinoszauruszvadászok c. könyve alapján íródott (Alexandra, 2000.). Ez volt életemben az első olyan könyv volt, amelyet a befejezését követően másnap elölről kezdtem olvasni. Valamennyi idézet onnan származik. 
(1) Deborah Cadbury: Dinoszauruszvadászok, 77. oldal
(2) Deborah Cadbury: Dinoszauruszvadászok 77. oldal
(3) Deborah Cadbury: Dinoszauruszvadászok 142. oldal
(4) Deborah Cadbury: Dinoszauruszvadászok 144-145. oldal
(5) Deborah Cadbury: Dinoszauruszvadászok 187-188. oldal
(6) Deborah Cadbury: Dinoszauruszvadászok 147. oldal
(7) Deborah Cadbury: Dinoszauruszvadászok 189. oldal
(8) Deborah Cadbury: Dinoszauruszvadászok 171. oldal
(9) Deborah Cadbury: Dinoszauruszvadászok 198. oldal
(10) Deborah Cadbury: Dinoszauruszvadászok 190. oldal
(11) Deborah Cadbury: Dinoszauruszvadászok 202-203. oldal
(12) Deborah Cadbury: Dinoszauruszvadászok 260. oldal
(13) Deborah Cadbury: Dinoszauruszvadászok 311. oldal
(14) Deborah Cadbury: Dinoszauruszvadászok 314. oldal

9 megjegyzés:

Csillaghamu írta...

Nagyon jó írás.
Bevallom, a fent említett emberek közül csupán hármuk munkássággát ismerem igen felületesen.

A Dínóvadászok meg sokkal érdekesebbnek hangzik ezután a bejegyzés után, mint amikor FaceBookon megjegyezted ;)

Berakom az olvasandók közé.

Sedith írta...

Számomra ez volt az első könyv, amit a befejezést követően rögtön elkezdtem elölről. Nagyon érdekes tudománytörténeti összefoglaló, mindenkinek ajánlom. :)

Deák Péter írta...

Természetesen fontos tudni minden tudományos felfedezés előzményét, beleértve mások eredményeit is. Ennek ellenére kicsit szentimentálisnak tartom az egyébként nagyon jó cikk befejező mondatát: "Ezt a bejegyzést azonban nem Darwin miatt írtam, hanem azok miatt, akik tevékenységükkel hozzájárultak ahhoz, hogy megtehesse kulcsfontosságú felfedezését. Akik fáradságos munkával, lelkesedéssel, és komoly áldozatokkal kövezték ki az útját. Hogy legyen néhány perc, amikor az ő nevük is felcsillan Darwin mögött."
Az említett kutatók nem Darwin útját kövezték ki "fáradságos munkával, lelkesedéssel, és komoly áldozatokkal", hanem saját tudományos karrierjüket, de döntő pillanatban nem a racionalitásra, az elemző megfigyelésre hagyatkoztak. Éppen Darwin volt az, aki "fáradságos munkával, lelkesedéssel, és komoly áldozatokkal" felülemelkedett előítéletein, hitén, a hagyományos gondolkodáson, tekintélyelveken, és kidolgozta az eddigi legnagyobb hatású tudományos elméletet, az evolúciós elméletet. Éppen ezért ő a valaha élt legnagyobb tudós.

Sedith írta...

Péter, köszönöm a kritikát, és nagyok örülök, hogy jónak találtad a cikket. Ugyanakkor had próbáljam megvédeni az álláspontom. Azt hiszem abban azért egyetérthetünk, hogy a felsorolt tudósok is éppoly fáradtságos munkával, lelkesedéssel dolgoztak saját elképzeléseiken (mégha a végső lépést nem is tudták megtenni), s éppúgy ellenálltak az uralkodó eszmeáramlatnak, sőt, ha nem hátráltak, előfordult, hogy ezért épp a tudományos karrierjükkel fizettek. Nézzük őket saját koruk bigott, szemllenzős ideái között, melyek igen megnehezítették az elme szabad szárnyalását. Munkásságukkal, ellenállásukkal, valamennyien hozzájárultak ahhoz, hogy előbb-utóbb valaki törvényszerűen rájöjjön a természetes szelekció elvére, nekik köszönhető, hogy erre a felfedezésre megérett a biológia. Ha nem Darwin jön rá, akkor más (mondjuk Wallace). Ezzel persze eszem ágában sincs elvitatni Darwin nagyságát, mégis az a személyes véleményem, hogy az, hogy kiket tartunk a legnagyobb tudósoknak, nem ritkán múlik szerencsén, és azon, ki a leggyorsabb a legkiválóbbak közül. S hiába teszi egy másik nagyszerű elme önállóan éppen azt a brilliáns felfedezést, ha kicsivel megelőzték, senki nem fog emlékezni rá. Épp ezért én nem szívesen mondom senkire, hogy a valaha élt legnagyobb tudós. Azt hiszem, ez egy olyan cím, amit nem lehet egyetlen embernek adni.

Deák Péter írta...

Sok mindenben egyetértünk.
A legnagyobb tudós az, akinek felfedezése legnagyobb hatással van az emberi civilizációra. Az ilyen címeken persze lehet vitatkozni, de azt hiszem, hogy ez a cím ma Darwint illeti az evolúciós elmélete miatt.

Tisztelem azokat is, akiket cikkedben említettél, de ők (Wallace kivételével) elkövettek egy nagy hibát, amit Brahe-féle csapdának nevezek. Darwin velük szemben felismerte ezt a csapdát, és tudatosan kikerülte. Ez a valóban nagy tudósok ismérve.

Természeseten, egyetlen felfedezés sem létezik előzmények nélkül, de a lényeg az, hogy azok a kutatók nem tudtak átjutni egy minőségi ponton, amit Szent-Györgyi Albert így fogalmazott meg: "Felfedezni valamit annyit tesz, mint látni, amit mindenki lát, és közben arra gondolni, amire még senki."
Darwin képes volt kigondolni azt, amit rajta kívül senki sem látott előtte.

Mindezek után persze azt gondolom, hogy ugyanannak az éremnek a két oldalát fényezzük. Nem tudok egyetérteni viszont a következő kijelentéseddel, sőt ellentmondást is látok benne: "... eszem ágában sincs elvitatni Darwin nagyságát, mégis az a személyes véleményem, hogy az, hogy kiket tartunk a legnagyobb tudósoknak, nem ritkán múlik szerencsén ...". Ha a "legnagyobb tudós" cím valóban csak szerencsén múlna, akkor az egyáltalán nem személyes érdem lenne, és ezért jogtalan lenne a cím maga. Nem ismerek nagy tudóst akinek ezen státusza a véletlenen múlt volna. Ha te tudsz ilyenről, kérlek, hogy hívd fel rá a figyelmemet.

Sedith írta...

Igen, igen, elismerem, amint elküldtem, már láttam, hogy a "szerencse" eléggé egy szerencsétlen megfogalmazás lett. Amire utalni próbáltam ezzel azt tulajdonképpen le is írtam; nevezetesen, hogy én úgy látom, a tudomány feljődése során a nagy felfedezéseket megelőzi annak az információhalmaznak az összegyűjtése, amely alapján aztán valaki megteszi a korszakalkotó észrevételt. Így, az előzmények miatt, ha Darwin nem jön rá az evolúcióra, rájön más, ha Einstein nem fedezi fel a relativitás elméletét, megteszi egy másik fizikus, stb. Törvényszerű, hogy előbb-utóbb kell legyen valaki, akinek a fejében megfogalmazódjon az a gondolat, ami még senkiében sem. Nem tudom, lehet hogy ez kissé túl filozofkus gondolatmenet, de alátámasztva látom abban is, hogy a tudományos életben nem ritkák az olyan viták, amelyek valakinek az elsőbbségéről szólnak, mert a felfedezést szinte egy időben tették.

Viszont a Brahe-féle csapda fogalma számomra új, és a Google sem szolgált semmi okossággal etéren. Bár lehet, rosszul kerestem. Megköszönném ha leírnád, mit jelent ez pontosan, mert csak tippelni tudok.

Egyébként a te meghatározásod alapján a valaha élt legnagyobb tudós címet talán ennek az öt embernek adnám (időrendi sorrendben): Galileinek, aki biznyította, hogy a Föld a Nap körül kering, Newtonnak, a gravitációért, Darwinnak az evolúcióért, Einsteinnek a relativitáselméletekért és Heisenbergnek a kvantummechanikáért. Ha közülük kéne egyet választanom, erősen vacilálnék Darwin és Galilei között.

Deák Péter írta...

Darwin és Galilei!
Egyetértünk! Az egyik forradalmasította az emberiség elképzelését az élettelen, a másik pedig az élővilágról. A kettő közül én azért választom mindig Darwint, mert az ő felfedezése közvetlenül, ránk, emberekre is vonatkozik.

A Brahe-féle csapdával kapcsolatosan elnézést kérek, ezt jobban meg kellett volna magyaráznom, mivel saját találmány. A blogomban írtam erről.

Sedith írta...

Hát persze! Megtaláltam a blogodban a témába vágó bejegyzést, és eszembe is jutott, hogy olvastam róla valamikor régen, csak nem maradt meg Brahe neve.

Amiben azonban nem vagyok biztos, hogy az általam felsorolt kutatók mindegyike ennek a csapdának esett volna áldozatául. Grant állítólag ateista volt, Chambers hasonlóképpen, így őket nem korlátozhatták ilyen önhazugságok. Talán nem is keresték az evolúció mozgatórugóját, hanem lefoglalta őket a változás puszta tényének bizonyítása a teremtéselmélet hívőivel szemben.

Deák Péter írta...

A csapda nem csak vallási hitre vinatkozik, hanem mindenre, ami eltéríti a kutatót a következetességtől és a tudományos alaposságtól. Ilyen volt Grant radikalizmusa, valamint az a tény, hogy feltétel nélkül elfogadta a Geoffroyismusnak nevezett evolúciós elképzelést, Chambers pedig nem rendelkezett biológiai ismeretekkel. Nagy híve volt a különböző spekulatív elméletek tanulmányozásának és gyártásának. Említett könyve is ilyen, bár kétségtelen, hogy felkavarta az állóvizet, és felkeltette a figyelmet az evolúció iránt.